regulamin

      

    VolleyWroSpartan
REGULAMIN 2017/2018


       I. Cel

 1. Popularyzacja gry w siatkówkę w środowisku amatorskim.
 2. Podnoszenie poziomu sprawności i umiejętności siatkarskich .
 3. Aktywne spędzenie wolnego czasu.
 4. Wyłonienie amatorskiego mistrza Wrocławia w siatkówce.

       II. Organizator

Organizatorem rozgrywek Amatorskiej Ligi Siatkówki VolleyWro Spartan jest Wrocławskie Centrum Treningowe SPARTAN Sp. z o.o., ul. Lubińska 53, 53 – 623 Wrocław.

W imieniu organizatora , za sprawy sportowe odpowiada koordynator VolleyWro Spartan.

Koordyatorem rozgrywek w sezonie 2017/2018 jest Pan Maciej Romaniszyn.

Tel : 782 490 185, e-mal : volleywro@spartan.wroc.pl

 

      III. Miejsce i czas rozgrywek

 1. Miejscem rozgrywek jest hala sportowa się przy ul. Krajewskiego 2 należąca do WCT Spartan.

Kontakt :

 • Recepcja Centrum – tel. 71/348 42 17, 691 49 59 06 ,
 • e-mail: recepcja.krajewskiego@spartan.wroc.pl
 1. Hala sportowa o wymiarach 30m x 12m jest dostosowana do gry w siatkówkę. Zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach ligi mają zapewniony dostęp do szatni oraz zaplecza sanitarnego.
 2. Czas trwania rozgrywek jest uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn. Mecze odbywać się będą w soboty od godz. 11:00 do 15:00, niedziele od 9:00 – 15:00 Dopuszcza się także możliwość rozgrywania spotkań w piątek między godziną 20:00 a 22:00 – jednakże, a także w inne dni i godzinach co jest to uzależnione od liczby zgłoszonych zespołów i przyjętego wariantu rozgrywek do czego prawo zastrzega sobie organizator.
 3. Harmonogram rozgrywek uzależniony jest od ilości zgłoszonych drużyn, przy czym, liczba maxymalną to 12 zespołów w sezonie 2017/2018. Dokładne terminy spotkań zostaną ujęte w terminarzu meczowym, stanowiącym integralną część regulaminu rozgrywek, dostępnym na oficjalnej stronie ligi oraz na portalu społecznościowym Facebook (fanpage VolleyWro Spartan).
 4. Zespół zobowiązany jest do punktualnego stawiania się w dniu meczowym na spotkanie. Nie stawienie się zespołu karane jest walkowerem.
 5. Zespół powinien stawić min. 15 min przed rozpoczęciem meczu, celem przeprowadzenia rozgrzewki oraz Kapitan zespołu zobowiązany jest do wypełnienia protokołu meczowego.

W uzasadnionych przypadkach po poinformowaniu koordynatora zawodów, sędzia może poczekać na jeden z zespołów do 10 minut.

 1. Wszelkie informacje dotyczące rozgrywek oraz zmiany w terminarzu będą na bieżąco aktualizowane na oficjalnych stronach ligi.

       IV. Zgłoszenia i wpisowe

 1. Warunkiem udziału w II edycji amatorskiej ligi siatkówki VolleyWro Spartan jest dokonanie zgłoszenia na karcie zgłoszenia w formie elektronicznej (skan) lub osobiście (w Centrum Spartan, ul. Krajewskiego 2).
 2. Dokonanie opłaty wpisowej w jednej wybranej z następujących form:
  a) 990 zł – płatne całościowo do dnia 24.11.2017,
  b) 1100 zł – płatne w II ratach. 600 zł do dnia 24.11.2017 oraz druga rata 500 zł płatne przed 5 meczem kolejki,
  c) 15 zł od zawodnika, płatne każdorazowo, przed każdym meczem danego zespołu + uiszczenie kaucji zwrotnej, stanowiącej równowartość dwóch spotkań w lidze – 180 zł.

Osobą zobligowaną do uiszczenia kwoty wpisowej  jest  kapitan zespołu. Opłaty można dokonać:

 • przelewem na konto, (nie później niż na 7 dni przed planowanym spotkaniem),
 • gotówką lub kartą płatniczą w Centrum Spartan, ul. Krajewskiego 2.
 1. Brak spełnienia jednocześnie dwóch pierwszych warunków jest równoznaczny z niedopuszczeniem drużyny do udziału i nieujęciem drużyny w terminarzu rozgrywek. Za prawidłowe zgłoszenie uważa się dostarczenie wypełnionej karty zgłoszenia i listy zawodników, podpisanej przez osobę reprezentującą drużynę oraz podpisy zawodników stwierdzające uczestnictwo na własną odpowiedzialność w rozgrywkach ligi VolleyWro Spartan (w przypadku zgłoszeń elektronicznych – skan).
 2. Wpłat przelewem należy dokonać na konto: WCT SPARTAN – PKO BP SA I/O WROCŁAW
  Numer konta: 51 1020 5226 0000 6702 0416 0990
  W tytule wpłaty należy wpisać:
 • w przypadku kaucji – „Kaucja za udział w lidze VolleyWro Spartan, /nazwa zespołu/”,
 • w przypadku opłaty meczowej – „Udział w lidze VolleyWro Spartan, /nazwa zespołu/, nr kolejki”
 1. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Dotyczy to wszystkich przypadków, min. przypadków wykluczenia lub rezygnacji drużyn z rozgrywek.
 2. Opłaty wpisowe nie podlegają rabatom, korektom, itp. – zasada ta szczególnie dotyczy przypadku walkowera.

 

        V.Uczestnictwo

 1. Uczestnictwo w lidze VolleyWro Spartan jest dobrowolne a rozgrywki mają charakter wyłącznie rekreacyjny. Zawodnicy przystępujący do rozgrywek są zobowiązanie do przestrzegania regulaminów i zarządzeń organizatorów.
 2. W lidze VolleyWro Spartan mogą brać udział zespoły będące reprezentacjami firm, instytucji, urzędów, stowarzyszeń, rad osiedli, szkół wyższych, jaki i grupy nieformalne.
 3. Każda drużyna musi posiadać nazwę i osobę reprezentującą ją w kontaktach z organizatorem (kapitan drużyny). Wypełniając kartę zgłoszenia, Kapitan drużyny jest odpowiedzialny za zapoznanie zawodników z regulaminem i przepisami. Każdy z zawodników przystępując do rozgrywek (grając w swoim pierwszym meczu) składa oświadczenie że rozumie i akceptuje zapisy regulaminu rozgrywek.
 4. Mecze rozgrywane jak wyżej w pkt.3 (miejsce i termin).
 5. Termin, godzinę rozpoczęcia meczu wyznacza organizator.
 6.  Po dokonaniu zgłoszenia, spełnieniu warunków formalnych i ustaleniu terminarza, organizator raczej nie przewiduje przekładania terminów spotkań. W wyjątkowych sytuacjach organizator przychyli się do prośby przełożenia meczu. Pod warunkiem, że przełożenie spotkania może nastąpić tylko za obopólną zgodą dwóch grających drużyn oraz organizatora zawodów. Zapytanie o możliwość przełożenia meczu należy zgłosić do koordynatora ligi na 7 dni przed terminem meczy wynikającym z ustalonego harmonogramu.
 7. Udział w rozgrywkach mogą wziąć zawodnicy, którzy ukończyli 18 lat (w wyjątkowych przypadkach 16 lat – wymagana pisemna zgoda prawnego opiekuna). Osoby niepełnoletnie muszą dostarczyć jednorazowo przed rozpoczęciem pierwszego meczu ligi, pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych umożliwiającą uczestnictwo w rozgrywkach.
 8. Do rozgrywek można zgłosić maksymalnie 16 zawodników danej drużyny. W protokole meczowym liczba ta jest ograniczona do 12 zawodników. Zawodnik w danym sezonie/rzucie ligi, może reprezentować tylko jeden zespół. Nowego zawodnika można zgłosić do rozgrywek (uzupełnienie listy) o ile dany zespół nie ma jeszcze zgłoszonych 16 zawodników.
 9. W rozgrywkach VolleWro Spartan nie mogą występować zawodnicy grający w rozgrywkach Szczebla Centralnego (2 liga wzwyż).
 10. Zawodnik biorący udział jednocześnie w rozgrywkach opisanych powyżej oraz w Lidze VolleyWro Spartan, zostanie zdyskwalifikowany do końca rozgrywek ligi, natomiast mecze jego drużyny zostaną zweryfikowane na korzyść przeciwnika w stosunku 3:0 (25:0; 25:0; 25:0).
 11. Udział w danym meczu zawodnika nieuprawnionego skutkuje walkowerem 3 : 0 (25:0; 25:0 ; 25:0) na korzyść przeciwnika.
 12. Drużyna meczowa musi liczyć minimalnie 6 a maksymalnie 12 osób, bez względu na płeć. W bezpośrednim spotkaniu gra 6 zawodników.
 13. W przypadku dekompletacji zespołu po rozpoczęciu meczu (kontuzja zawodnika), dopuszcza się udział zespołów 5 osobowych.
 14. Zespół uczestniczący w lidze VolleyWro Spartan musi posiadać nazwę oraz kapitana drużyny. Niedozwolone jest nazywanie drużyn w sposób niestosowny, wulgarny.
 15. Zespoły zobowiązane są do gry w jednolitych strojach z numerami na koszulkach ( w szczególnych przypadkach organizator może dopuścić drużynę w strojach nie kompletnych). Kapitan danej drużyny jest zobowiązany do wpisania nazwisk i numerów koszulek zawodników do protokołu meczowego PRZED rozpoczęciem spotkania.
 16. Obowiązkiem kapitana jest posiadanie opaski kapitańskiej.
 17. Dozwolone obuwie do gry to buty sportowe z jasna podeszwą.
 18. Zgłoszona drużyna ma obowiązek wytypować kapitana drużyny, który będzie ją reprezentował w kontaktach z organizatorem. Do obowiązków kapitana będzie należało: wypełnienie protokołu meczowego, dbanie o poprawne zachowanie się zawodników, dbanie o zachowanie porządku zawodników zarówno podczas meczu jak i po skończeniu spotkania. Kapitan odpowiada za niedopuszczenie do rozgrywek nieuprawnionego zawodnika.
 19. Zawodnik każdej drużyny zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem ligi i złożyć oświadczenie stwierdzające uczestnictwo w turnieju na własną odpowiedzialność (podpis własnoręczny na karcie zgłoszenia do ligi). Podpis kapitana przy karcie zgłoszenia jest również akceptacją regulaminu ligi przez wszystkich zawodników danej drużyny i obowiązkiem kapitana jest poinformowanie drużyny o treści regulaminu.
 20. Każdy zawodnik zgłaszając się do udziału w lidze VolleyWro Spartan oświadcza, że podane dane osobowe są zgodne z prawdą i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującą ustawą oraz wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku (zdjęcia, filmy itp.) wykonywane na zlecenie organizatora Ligi, a zamieszczane na użytek i promocję ligi VolleyWro Spartan na stronach internetowych, w prasie, radio i telewizji będących patronami medialnymi Ligi.
 21. Zgłoszenie drużyny do rozgrywek przez uprawnioną do tego osobę (kapitan drużyny) i odbiór regulaminu oraz przepisów gry w danej edycji ligi VolleyWro Spartan, jest traktowane jako akceptacja otrzymanych regulaminów i przepisów przez wszystkich zawodników drużyny.
 22. Każdy zawodnik biorący udział w lidze VolleyWro Spartan, ma obowiązek posiadania na każdym meczu dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Organizator i sędzia mają prawo sprawdzenia tożsamości zawodników zgłoszonych do meczu. Sprawdzenie tożsamości może odbyć się również na wniosek jednej z drużyn pod warunkiem zgłoszenia organizatorowi tego zamiaru przed końcem spotkania. W przypadku stwierdzenia niezgodności z zapisami protokołu meczowego i listą zawodników zgłoszonych do ligi drużyna zostaje ukarana walkowerem.
 23. Zawodnicy uczestniczący w lidze VolleyWro Spartan są zobowiązani we własnym zakresie poddać się badaniom lekarskim stwierdzająca ich dobry stan zdrowia i zdolność do tego typu gry. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej i finansowej za udział osób niezdolnych do gry i wynikające z tego powodu wypadki (oraz za skutki wypadków) podczas gry.
 24. Zaleca się, aby zawodnicy ubezpieczyli się od NNW.
 25. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy uczestnictwa w lidze VolleyWro Spartan drużynom lub zawodnikom bez podania przyczyny.
 26. Następstwem za nieprzestrzeganie regulaminu lub przepisów gry może być walkower lub dyskwalifikacja z ligi. Dotyczy to i zawodników i drużyn. Orzeka to organizator.

       VI. Zasady wyłonienia zwycięzcy

 1. System rozgrywek jest uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn
 2. Spotkania VolleyWro Spartan rozgrywane są zgodnie z przepisami FIVB: http://www.pzps.pl/Przepisy.html oraz w oparciu o zapisy zawarte w niniejszym regulaminie zakładające poniższe zmiany:
 3. Wszystkie mecze rundy zasadniczej będą rozgrywane w systemie 3sety w meczu. Każdy set rozgrywany do 25pkt z 2pkt przewagą. Każdy wygrany set jest na wagę 1pkt.
 4. Punktacja obowiązująca w rozgrywkach ligi VolleyWro Spartan:
  • Zwycięstwo 3 : 0 – 3 pkt.,
  • Zwycięstwo 2 : 1 – 2 pkt.,
  • Przegrana 1 : 2 – 1 pkt.,
  • Przegrana 0 : 3 – 0 pkt.,
  • Walkower – -1 pkt.
 5. Każdej drużynie przysługuje po dwie 30 sekundowe przerwy na żądanie w każdym secie.
 6. Przerwę na żądanie zgłasza kapitan lub trener.
 7. O kolejności drużyn w lidze decyduje:
 8. Większa ilość zdobytych punktów,
 9. lepszy stosunek setów wygranych do przegranych,
 10. lepszy stosunek punktów zdobytych do straconych,
 11. wyniki bezpośrednich spotkań.
 12. Organizator zapewnia:
 13. udostępnienie boiska meczowego,
 14. piłki meczowe,
 15. zapewnienie obsługi sędziowskiej,
 16. zapewnienie szatni drużynom startującym w turnieju
 17. Mecze prowadzone są przez sędziów.

 

 

VII. Sprawy dyscyplinarne .

 1. Koordynator może na wniosek sędziego głównego zawiesić zawodnika na czas określony lub nieokreślony za zachowanie przed, w trakcie i po meczu. Od decyzji koordynatora przysługuje odwołanie do Zarządu VolleyWro Spartan. Odwołanie powinno być wniesione w terminie 3 dni od dnia otrzymania decyzji o zawieszeniu. Decyzja Zarządu jest ostateczna.
 2. Drugi walkower w ciągu jednego sezonu wyklucza definitywnie zespół z rozgrywek i nie ma on prawa uczestnictwa w kolejnym sezonie VolleyWro Spartan.
 3. Po wykluczeniu lub rezygnacji zespołu z gry w VolleyWro Spartan, anulowane zostają wyniki spotkań z udziałem tego zespołu.

 

VIII. Nagrody
Rozgrywki ligi mają na celu wyłonienie najlepszych drużyn spośród startującej grupy zespołów. Drużyny, która zajmą pierwsze trzy miejsca otrzymają następujące nagrody:

1 m. – Puchar + medale + talon na sprzęt sportowy,
2 m. – Puchar + medale + talon na sprzęt sportowy,
3 m. – Puchar + medale + talon na sprzęt sportowy,

Ponadto w oparciu o wskazania kapitanów drużyn startujących oraz koordynatora ligi, zostanie wyłoniony najbardziej wartościowy zawodnik ligi – MVP, który również otrzyma puchar + nagrodę rzeczową

 

 1. Postanowienia końcowe
 2. Każdy zawodnik jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu, przepisów sportowych oraz regulaminów Centrum Spartan przy ul. Krajewskiego 2, które są integralną częścią niniejszego regulaminu.

2.Organizator zapewnia szatnie z pełnym węzłem sanitarnym na czas trwania meczu. Z szatni mogą korzystać wyłącznie zawodnicy uczestniczący w lidze VolleyWro Spartan.

 1. W szatni mogą przebywać dwie drużyny. Zaleca się aby zespoły przyjeżdżały nie wcześniej niż na 15 minut przed rozpoczęciem spotkania.
 2. Zawodnicy po skończonym meczu, mogą przebywać w szatni do 15 minut.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej i finansowej za rzeczy wartościowe i inny sprzęt zawodników, którzy korzystają z szatni przed, w trakcie i po meczu.
 4. Drużyny i zawodnicy, są zobowiązani podczas meczu do przebywania w swoich strefach zmianowych. Organizator zapewnia ławki rezerwowe dla grających drużyn.
 5. Organizator zapewnia zawodnikom, podczas rozgrywanych meczy, wodę źródlaną do picia.
 6. Organizator zapewnia zawodnikom piłki do rozgrzewki oraz piłki meczowe .
 7. Organizator zapewnia, podczas rozgrywania meczy, podstawowe środki medyczne: zamrażacz, bandaże. Inne środki medyczne leżą po stronie zawodnika.
 8. Protokół meczowy musi być wypełniony przed meczem przez kapitana lub upoważnionego zawodnika drużyny i potwierdzony czytelnym podpisem. Zabrania się spożywania alkoholu podczas trwania zawodów.
 9. Zawodnicy będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających bezwzględnie nie mogą i nie będą dopuszczani do gry.
 10. Za kulturalne zachowanie się sympatyków drużyny odpowiada kapitan zespołu.. W przypadku zakłócania spotkania i niekulturalnego zachowania się kibiców, sędzia ma prawo zakończyć spotkanie i przyznać walkowera na korzyść przeciwnej drużyny.
 11. Kibicom zabrania się przebywania na boisku, a także na ławkach rezerwowych które są wyłącznie do użytku drużyny.
 12. Protesty przyjmowane są na piśmie, najpóźniej do 48 godzin po rozegranym meczu. Protest rozstrzyga organizator i informuje zainteresowane strony do trzech dni od złożenia protestu.
  15. W przypadku zgłoszenia protestu przez jedną z drużyn, organizator nie ma obowiązku powiadamiania stron niezainteresowanych protestem.
 13. Drużyny, i ich zawodnicy, są zobowiązane do pozostawienia po sobie porządku i czystości – w obrębie swojej strefy zmian i ławki rezerwowej oraz w szatniach (wyrzucanie butelek itp.). Organizator ma prawo do egzekwowania od kapitana zespołu niniejszego zapisu.
 14. Drużyny, ich zawodnicy, a także kibice, są proszeni o przestrzeganie elementarnych zasad kultury i szacunku wobec zawodników drużyny przeciwnej, sędziego, organizatora i innych kibiców.
 15. Każda drużyna, na czas rozgrywania swoich meczy, może wywiesić banery, roll-upy, promujące swoich partnerów, sponsorów, z uwzględnieniem i poszanowaniem panujących zasad etycznych i biznesowych.
 16. Wyniki ze spotkań, relacje pisemne, zdjęciowe, filmowe, będą na bieżąco zamieszczane na stronie ligi VolleyWro Spartan. Wyniki będą zamieszczane tego samego dnia lub najpóźniej dnia następnego.
  20. Zgłoszenie się do rozgrywek VolleyWro Spartan jest jednoznaczne z akceptowaniem powyższego regulaminu.
 17. Amatorska liga VolleyWro Spartan jest imprezą rekreacyjną w rozumieniu ustawy o imprezach masowych i stosownym bezpieczeństwie.
 18. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w powyższym regulaminie. Organizator zobowiązany jest do poinformowanie uczestników o zmianie regulaminu
 19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę terminu rozgrywania spotkań z przyczyn od niego niezależnych.
 20. W sprawach spornych lub nie objętych regulaminem decyduje organizator ligi VolleyWro Spartan.

 

Organizator:

WCT SPARTAN