regulamin

      

               VolleyWroSpartan

                  3Edycja

        Regulamin

      I. Cel

 1. Popularyzacja gry w siatkówkę w środowisku amatorskim.
 2. Podnoszenie poziomu sprawności i umiejętności siatkarskich .
 3. Aktywne spędzenie wolnego czasu.
 4. Wyłonienie amatorskiego mistrza Wrocławia w siatkówce.

    II. Organizator

 1. Organizatorem rozgrywek Amatorskiej Ligi Siatkówki VolleyWro Spartan jest Wrocławskie Centrum Treningowe SPARTAN Sp. z o.o., ul. Lubińska 53, 53 – 623 Wrocław.
 2. W imieniu organizatora , za sprawy sportowe odpowiada koordynator VolleyWro Spartan.
 3. Koordyatorem rozgrywek w sezonie 2018-2019 jest Pan Maciej Romaniszyn.
 4. Tel : 782 490 185, e-mal : volleywro@spartan.wroc.pl

 

III. Miejsce i czas rozgrywek

 1. Miejscem rozgrywek jest hala sportowa się przy ul. Krajewskiego 2 należąca do WCT Spartan.

Kontakt :

 • recepcja Centrum – tel. 71/348 42 17, 691 49 59 06 ,
 • e-mail: recepcja.krajewskiego@spartan.wroc.pl
 1. Hala sportowa o wymiarach 30m x 12m jest dostosowana do gry w siatkówkę. Zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach ligi mają zapewniony dostęp do szatni oraz zaplecza sanitarnego.
 2. Czas trwania rozgrywek – Mecze będą odbywać się według zamieszczonego harmonogramu ligii dostępnego na stronie www.volleywro.pl, mecze będą rozgrywane w niedzielę. W przypadku kolizji innych rozgrywek (omw, inne turnieje, przypadki losowe) po konsultacji z organiatorem mecze będą mogły być przekładane na sobotę lub w uzasadnionych przypadkach pt wieczór.
 3. Harmonogram rozgrywek przewiduje start 10 zespołów. Dokładne terminy spotkań zostaną ujęte w terminarzu meczowym, stanowiącym integralną część regulaminu rozgrywek, dostępnym na oficjalnej stronie ligi oraz na portalu społecznościowym Facebook (fanpage VolleyWro Spartan).
 4. Zespół zobowiązany jest do punktualnego stawiania się w dniu meczowym na spotkanie. Nie stawienie się zespołu karane jest walkowerem.
 5. Zespoł powinien stawić min. 15 min przed rozpoczęciem meczu, celem przeprowadzenia rozgrzewki oraz Kapitan zespołu zobwiązany jest do wypełnienia protokołu meczowego.W uzasadnionych przypadkach po poinformowaniu koordynatora zawodów, sędzia może poczekać na jeden z zespołów do 10 minut.
 1. Wszelkie informacje dotyczące rozgrywek oraz zmiany w terminarzu będą na bieżąco aktualizowane na oficjalnych stronach ligi.

 IV. Zgłoszenia i wpisowe

   1. Warunkiem udziału w III edycji amatorskiej ligi siatkówki VolleyWro Spartan jest:

        a) dokonanie zgłoszenia na karcie zgłoszenia w formie elektronicznej (skan) lub osobiście (w Centrum Spartan, ul. Krajewskiego 2).               

        b) Uiszczenie opłaty wpisowej 1200 zł – płatne całościowo do dnia 05.09.18;  lub w dwóch ratach pierwsza do 05.10.18 „600zł” oraz druga do 10.11.18 „600zł” – Zespoły wpłacające        całość  wpisowego będą mogły korzystać przez miesiąc za darmo z siłowni na ul krajewskiego 2. Wejście na podstawie listy zawodników zgłoszonych do ligii

 

   2. Osobą zobligowaną do uiszczenia kwoty wpisowej  jest  kapitan zespołu. Opłaty można dokonać:

 • przelewem na konto
 • gotówką lub kartą płatniczą w Centrum Spartan, ul. Krajewskiego

3.  Brak spełnienia jednocześnie dwóch pierwszych warunków jest równoznaczny z niedopuszczeniem drużyny do udziału i nieujęciem drużyny w terminarzu rozgrywek. Za prawidłowe zgłoszenie uważa się dostarczenie wypełnionej karty zgłoszenia i listy zawodników, podpisanej przez osobę reprezentującą drużynę oraz podpisy zawodników stwierdzające uczestnictwo na własną odpowiedzialność w rozgrywkach ligi VolleyWro Spartan (w przypadku zgłoszeń elektronicznych – skan).

4. Wpłat przelewem należy dokonać na konto: WCT SPARTAN – PKO BP SA I/O WROCŁAW
Numer konta: 51 1020 5226 0000 6702 0416 0990
W tytule wpłaty należy wpisać:

 • – III Edycja VolleyWro Spartan „Nazwa Zespołu”
 1. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Dotyczy to wszystkich przypadków, min. przypadków wykluczenia lub rezygnacji drużyn z rozgrywek.
 2. Opłaty wpisowe nie podlegają rabatom, korektom, itp. – zasada ta szczególnie dotyczy przypadku walkowera.


  V. Uczestnictwo

 1. Uczestnictwo w lidze VolleyWro Spartan jest dobrowolne a rozgrywki mają charakter wyłącznie rekreacyjny. Zawodnicy przystępujący do rozgrywek są zobowiązanie do przestrzegania regulaminów i zarządzeń organizatorów.
 2. W lidze VolleyWro Spartan mogą brać udział zespoły będące reprezentacjami firm, instytucji, urzędów, stowarzyszeń, rad osiedli, szkół wyższych, jaki i grupy nieformalne.
 3. Każda drużyna musi posiadać nazwę i osobę reprezentującą ją w kontaktach z organizatorem (kapitan drużyny). Wypełniając kartę zgłoszenia, Kapitan drużyny jest odpowiedzialny za zapoznanie zawodników z regulaminem i przepisami. Każdy z zawodników przystępując do rozgrywek (grając w swoim pierwszym meczu) składa oświadczenie że rozumie i akceptuje zapisy regulaminu rozgrywek.
 4. Mecze rozgrywane jak wyżej w pkt.3 (miejsce i termin).
 5. Termin, godzinę rozpoczęcia meczu wyznacza organizator.
 6. W wyjątkowych sytuacjach organizator przychyli się do prośby przełożenia meczu. Pod warunkiem, że przełożenie spotkania może nastąpić tylko za obopólną zgodą dwóch grających drużyn oraz organizatora zawodów. Zapytanie o możliwość przełożenia meczu należy zgłosić do koordynatora ligi na 7 dni przed terminem meczy wynikającym z ustalonego harmonogramu.
 7. Udział w rozgrywkach mogą wziąć zawodnicy, którzy ukończyli 18 lat (w wyjątkowych przypadkach 16 lat – wymagana pisemna zgoda prawnego opiekuna). Osoby niepełnoletnie muszą dostarczyć jednorazowo przed rozpoczęciem pierwszego meczu ligi, pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych umożliwiającą uczestnictwo w rozgrywkach.
 8. Do rozgrywek można zgłosić maksymalnie 16 zawodników danej drużyny. W protokole meczowym liczba ta jest ograniczona do 12 zawodników. Zawodnik w danym sezonie  , może reprezentować tylko jeden zespół. Nowego zawodnika można zgłosić do rozgrywek (uzupełnienie listy) w dowolnym momencie sezonu, o ile dany zespół nie ma jeszcze zgłoszonych 16 zawodników. Zawodnik zostanie zweryfikowany przez organizatora i dopuszczony do meczu.

8a) Dopuszczalne są zmiany barw klubowych, tzn. przejścia zawodnika z jednego zespołu do innego uczestniczącego w lidze. Do transferu potrzebna jest zgoda organizatora oraz obydwu kapitanów. Dany zawodnik w jednej kolejce może wystąpić tylko w jednym meczu, w przypadku transferu nie może zagrać wdanej kolejce z innym zespołem. Wyjątkowe sytuacje rozpatruje indywidualnie organizator.

 1. W rozgrywkach VolleWro Spartan nie mogą występować zawodnicy grający w rozgrywkach Szczebla Centralnego (2 liga wzwyż).
 2. Zawodnik biorący udział jednocześnie w rozgrywkach opisanych powyżej oraz w Lidze VolleyWro Spartan, zostanie zdyskwalifikowany do końca rozgrywek ligi, natomiast mecze jego drużyny zostaną zweryfikowane na korzyść przeciwnika w stosunku 3:0 (25:0; 25:0; 25:0).
 3. Udział w danym meczu zawodnika nieuprawnionego skutkuje walkowerem 3 : 0 (25:0; 25:0; 25:0) na korzyść przeciwnika.
 4. Drużyna meczowa musi liczyć minimalnie 6 a maksymalnie 12 osób, bez względu na płeć. W bezpośrednim spotkaniu gra 6 zawodników.
 5. W przypadku dekompletacji zespołu po rozpoczęciu meczu (kontuzja zawodnika), dopuszcza się udział zespołów 5 osobowych.
 6. Zespół uczestniczący w lidze VolleyWro Spartan musi posiadać nazwę oraz kapitana drużyny. Niedozwolone jest nazywanie drużyn w sposób niestosowny, wulgarny.
 7. Zespoły zobowiązane są do gry w jednolitych strojach z numerami na koszulkach ( w szczególnych przypadkach organizator może dopuścić drużynę w strojach nie kompletnych). Kapitan danej drużyny jest zobowiązany do wpisania nazwisk i numerów koszulek zawodników do protokołu meczowego PRZED rozpoczęciem spotkania.
 8. Dozwolone obuwie do gry to buty sportowe z jasna podeszwą.
 9. Zgłoszona drużyna ma obowiązek wytypować kapitana drużyny, który będzie ją reprezentował w kontaktach z organizatorem. Do obowiązków kapitana będzie należało: wypełnienie protokołu meczowego, dbanie o poprawne zachowanie się zawodników, dbanie o zachowanie porządku zawodników zarówno podczas meczu jak i po skończeniu spotkania. Kapitan odpowiada za niedopuszczenie do rozgrywek nieuprawnionego zawodnika.
 10. Zawodnik każdej drużyny zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem ligi i złożyć oświadczenie stwierdzające uczestnictwo w turnieju na własną odpowiedzialność (podpis własnoręczny na karcie zgłoszenia do ligi). Podpis kapitana przy karcie zgłoszenia jest również akceptacją regulaminu ligi przez wszystkich zawodników danej drużyny i obowiązkiem kapitana jest poinformowanie drużyny o treści regulaminu.
 11. Każdy zawodnik zgłaszając się do udziału w lidze VolleyWro Spartan oświadcza, że podane dane osobowe są zgodne z prawdą i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującą ustawą oraz wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku (zdjęcia, filmy itp.) wykonywane na zlecenie organizatora Ligi, a zamieszczane na użytek i promocję ligi VolleyWro Spartan na stronach internetowych, w prasie, radio i telewizji będących patronami medialnymi Ligi.
 12. Zgłoszenie drużyny do rozgrywek przez uprawnioną do tego osobę (kapitan drużyny) i odbiór regulaminu oraz przepisów gry w danej edycji ligi VolleyWro Spartan, jest traktowane jako akceptacja otrzymanych regulaminów i przepisów przez wszystkich zawodników drużyny.
 13. Każdy zawodnik biorący udział w lidze VolleyWro Spartan, ma obowiązek posiadania na każdym meczu dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Organizator i sędzia mają prawo sprawdzenia tożsamości zawodników zgłoszonych do meczu. Sprawdzenie tożsamości może odbyć się również na wniosek jednej z drużyn pod warunkiem zgłoszenia organizatorowi tego zamiaru przed końcem spotkania. W przypadku stwierdzenia niezgodności z zapisami protokołu meczowego i listą zawodników zgłoszonych do ligi drużyna zostaje ukarana walkowerem.
 14. Zawodnicy uczestniczący w lidze VolleyWro Spartan są zobowiązani we własnym zakresie poddać się badaniom lekarskim stwierdzająca ich dobry stan zdrowia i zdolność do tego typu gry. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej i finansowej za udział osób niezdolnych do gry i wynikające z tego powodu wypadki (oraz za skutki wypadków) podczas gry.
 15. Zaleca się, aby zawodnicy ubezpieczyli się od NNW.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy uczestnictwa w lidze VolleyWro Spartan drużynom lub zawodnikom bez podania przyczyny.
 17. Każdy zawodnik zgłaszając się do udziału w lidze VolleyWro oświadcza, że podane dane osobowe są zgodne z prawdą i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującą ustawą oraz wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku (zdjęcia, filmy itp.) wykonywane na zlecenie organizatora Ligi, a zamieszczane na użytek i promocję Ligi VolleyWro na stronach internetowych, w prasie, radio i telewizji będących patronami medialnymi Ligi VolleyWro. Zgłoszenie drużyny do rozgrywek przez uprawnioną do tego osobę (kapitan lub kierownik drużyny) i odbiór regulaminu oraz przepisów gry w danej edycji ligi VolleyWro, jest traktowane jako akceptacja otrzymanych regulaminów i przepisów przez wszystkich zawodników drużyny. Każdy zawodnik, który chce brać udział w rozgrywkach musi osobiście podpisać na karcie zgłoszenia zgodę na przetwarzanie danych osobowych (Imię, Nazwisko, data urodzenia) przez organizatora. Każdy zawodnik ma prawo żądać dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Zawodnik może wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych przesyłając wniosek mailowo na volleywro@spartan.wroc.pl. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych może skutkować usunięciem zawodnika z rozgrywek.

  VI.  Zasady wyłonienia zwycięzcy

   1.  System rozgrywek: Mecze rozgrywane systemem każdy z każdym jedna runda (9kolejek) oraz mecze finałowe ( półfinały, finały oraz o miejsca 5-6 i 7-8, 9-10) każdy zespół gra minimum 10 spotkań! Gramy 3 sety do 25pkt z 2pkt przewagi. Mecze finałowe rozgrywane do 3wygranych setów. Po rundzie zasadniczej 4 najlepsze zespoły grają półfinały 1-4 2-3, pozostałe zespoły o miejsca 5-6 i 7-8. Następnie mecz finałowy oraz o 3miejsce.

   2. Spotkania VolleyWro Spartan rozgrywane są zgodnie z przepisami FIVB: http://www.pzps.pl/Przepisy.html oraz w oparciu o zapisy zawarte w niniejszym regulaminie zakładające poniższe zmiany:

      a)  Punktacja obowiązująca w rozgrywkach ligi VolleyWro Spartan:

 •            Zwycięstwo 3 : 0 – 3 pkt.,
 •             Przegrana 0 : 3 – 0 pkt.,
 •             Zwycięstwo 2:1 – 2pkt
 •              Przegrana 1:2 – 1pkt
 •              Walkower – -1 pkt.

c) Każdej drużynie przysługuje po dwie 30 sekundowe przerwy na żądanie w każdym secie.

d) Przerwę na żądanie zgłasza kapitan lub trener.

3. O kolejności drużyn w lidze decyduje:

a) Większa ilość zdobytych punktów,

b) lepszy stosunek setów wygranych do przegranych,

c) lepszy stosunek punktów zdobytych do straconych,

d) wyniki bezpośrednich spotkań.

4. Organizator zapewnia:

a) udostępnienie boiska meczowego,

b) piłki meczowe,

c) zapewnienie obsługi sędziowskiej,

d) zapewnienie szatni drużynom startującym w turnieju

    5. W przypadku drugiego walkowera zespołu zostaje on wycofany z rozgrywek! Wszystkie rozegrane dotychczas spotkania zostają anulowane, wyniki zostają  wymazane i niezaliczane do punktacji.

6. Mecze prowadzone są przez sędziów.

 

 

VII. Sprawy dyscyplinarne .

 1. Koordynator może na wniosek sędziego głównego zawiesić zawodnika na czas określony lub nieokreślony za zachowanie przed, w trakcie i po meczu. Od decyzji koordynatora przysługuje odwołanie do Zarządu VolleyWro Spartan. Odwołanie powinno być wniesione w terminie 3 dni od dnia otrzymania decyzji o zawieszeniu. Decyzja Zarządu jest ostateczna.
 2. Drugi walkower w ciągu jednego sezonu wyklucza definitywnie zespół z rozgrywek i nie ma on prawa uczestnictwa w kolejnym sezonie VolleyWro Spartan.
 3. Po wykluczeniu lub rezygnacji zespołu z gry w VolleyWro Spartan, anulowane zostają wyniki spotkań z udziałem tego zespołu.

 

VIII. Nagrody

Pula nagród w turnieju to 1800zł plus nagrody rzeczowe.
Rozgrywki ligi mają na celu wyłonienie najlepszych drużyn spośród startującej grupy zespołów. Drużyny, która zajmą pierwsze trzy miejsca otrzymają następujące nagrody:

1 m. – Puchar + medale + „talon na sprzęt sportowy” + „talon na halę sportową”,
2 m. – Puchar + medale + talon na sprzęt sportowy” + „talon na halę sportową”, ,
3 m. – Puchar + medale + talon na sprzęt sportowy”+ „talon na halę sportową”,

Pozostałe miejsca pamiątkowe puchary.

Ponadto w oparciu o statystyki zostanie wyłoniony najbardziej wartościowy zawodnik ligi – MVP, który również otrzyma puchar + nagrodę rzeczową, oraz najlepiej zagrywający, blokujący i atakujący.

 

Ponadto:

– po każdym meczu zostaną zamieszczone zdjęcia z możliwością oglądania i pobierania na stronie

– z każdego meczu materiał wideo zostanie zamieszczony na oficjalnym kanale ligii w serwisie YT z możliwością oglądania przez zawodników i kibiców

– w każdym meczu będą prowadzone statystyki i regularnie zamieszczane na stronie

Zespoły biorące udział w lidze mają pierwszeństwo w zgłoszeniach na „Turnieju Noworocznym” (składy mieszane, 2 kobiety na boisku)

  IX. Postanowienia końcowe

 1. Każdy zawodnik jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu, przepisów sportowych oraz regulaminów Centrum Spartan przy ul. Krajewskiego 2, które są integralną częścią niniejszego regulaminu.

2.Organizator zapewnia szatnie z pełnym węzłem sanitarnym na czas trwania meczu. Z szatni mogą korzystać wyłącznie zawodnicy uczestniczący w lidze VolleyWro Spartan.

 1. W szatni mogą przebywać dwie drużyny. Zaleca się aby zespoły przyjeżdżały nie wcześniej niż na 15 minut przed rozpoczęciem spotkania.
 2. Zawodnicy po skończonym meczu, mogą przebywać w szatni do 15 minut.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej i finansowej za rzeczy wartościowe i inny sprzęt zawodników, którzy korzystają z szatni przed, w trakcie i po meczu.
 4. Drużyny i zawodnicy, są zobowiązani podczas meczu do przebywania w swoich strefach zmianowych. Organizator zapewnia ławki rezerwowe dla grających drużyn.
 5. Organizator zapewnia zawodnikom, podczas rozgrywanych meczy, wodę źródlaną do picia.
 6. Organizator zapewnia zawodnikom piłki do rozgrzewki oraz piłki meczowe.
 7. Organizator zapewnia, podczas rozgrywania meczy, podstawowe środki medyczne: zamrażacz, bandaże. Inne środki medyczne leżą po stronie zawodnika.
 8. Protokół meczowy musi być wypełniony przed meczem przez kapitana lub upoważnionego zawodnika drużyny i potwierdzony czytelnym podpisem. Zabrania się spożywania alkoholu podczas trwania zawodów.
 9. Zawodnicy będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających bezwzględnie nie mogą i nie będą dopuszczani do gry.
 10. Za kulturalne zachowanie się sympatyków drużyny odpowiada kapitan zespołu.. W przypadku zakłócania spotkania i niekulturalnego zachowania się kibiców, sędzia ma prawo zakończyć spotkanie i przyznać walkowera na korzyść przeciwnej drużyny.
 11. Kibicom zabrania się przebywania na boisku, a także na ławkach rezerwowych które są wyłącznie do użytku drużyny.
 12. Protesty przyjmowane są na piśmie, najpóźniej do 48 godzin po rozegranym meczu. Protest rozstrzyga organizator i informuje zainteresowane strony do trzech dni od złożenia protestu.
  15. W przypadku zgłoszenia protestu przez jedną z drużyn, organizator nie ma obowiązku powiadamiania stron niezainteresowanych protestem.
 13. Drużyny, i ich zawodnicy, są zobowiązane do pozostawienia po sobie porządku i czystości – w obrębie swojej strefy zmian i ławki rezerwowej oraz w szatniach (wyrzucanie butelek itp.). Organizator ma prawo do egzekwowania od kapitana zespołu niniejszego zapisu.
 14. Drużyny, ich zawodnicy, a także kibice, są proszeni o przestrzeganie elementarnych zasad kultury i szacunku wobec zawodników drużyny przeciwnej, sędziego, organizatora i innych kibiców.
 15. Każda drużyna, na czas rozgrywania swoich meczy, może wywiesić banery, roll-upy, promujące swoich partnerów, sponsorów, z uwzględnieniem i poszanowaniem panujących zasad etycznych i biznesowych.
 16. Wyniki ze spotkań, relacje pisemne, zdjęciowe, filmowe, będą na bieżąco zamieszczane na stronie ligi VolleyWro Spartan. Wyniki będą zamieszczane tego samego dnia lub najpóźniej dnia następnego.
  20. Zgłoszenie się do rozgrywek VolleyWro Spartan jest jednoznaczne z akceptowaniem powyższego regulaminu.
 17. Amatorska liga VolleyWro Spartan jest imprezą rekreacyjną w rozumieniu ustawy o imprezach masowych i stosownym bezpieczeństwie.
 18. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w powyższym regulaminie. Organizator zobowiązany jest do poinformowanie uczestników o zmianie regulaminu
 19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę terminu rozgrywania spotkań z przyczyn od niego niezależnych.
 20. W sprawach spornych lub nie objętych regulaminem decyduje organizator ligi VolleyWro Spartan.

 

Organizator:

WCT SPARTAN